Rozliczanie podatku z pracy za granicą – co musisz wiedzieć?

Rozliczanie podatku z pracy za granicą – co musisz wiedzieć?

Każdego roku do pracy za granicą wyjeżdża coraz więcej Polaków. Jedni traktują to zajęcie jako pracę dorywczą w sezonie letnim, inni natomiast postanawiają zostać tam na dłużej, by zadbać o stabilność finansową swojej rodziny.

Niezależnie od tego, jaki rodzaj pracy podejmujemy oraz na jaki okres, obowiązują nas przepisy dotyczące opodatkowania. Rozliczanie podatku z pracy za granicą opiera się na nieco innych zasadach.

W wielu wypadkach zachodzi konieczność rozliczenia także w polskim Urzędzie Skarbowym. Z tego względu warto dowiedzieć się, jak rozliczyć podatek od dochodów z pracy za granicą oraz jak uniknąć podwójnego opodatkowania.

Gdzie i do kiedy trzeba rozliczyć się z podatku?

Z zasady podatki powinno rozliczać się w miejscu naszego zamieszkania. Sytuacja jednak nieco się komplikuje, gdy część roku przebywamy w Polsce, a część poza granicami kraju lub gdy wyjeżdżamy do pracy za granicą w okresie wakacyjnym. Jak wtedy wygląda kwestia opodatkowania dochodów?

W tej sytuacji to, gdzie powinniśmy się rozliczyć, zależy od naszej rezydencji podatkowej. Nieograniczony obowiązek podatkowy oznacza, że wszelkie nasze dochody rozliczamy w Polsce, niezależnie od tego, gdzie je zarobiliśmy. Dotyczy to sytuacji, gdy za granicą przebywamy mniej niż 183 dni w roku.

Ograniczony obowiązek podatkowy oznacza, że dochód uzyskany w Polsce rozliczamy tutaj, ale wszelkie zarobki z pracy za granicą rozliczamy w kraju, w którym pracowaliśmy. Dotyczy nas wtedy, gdy przebywamy za granicą dłużej niż 183 dni w roku lub gdy mamy tam centrum interesów życiowych – a więc tam jest nasze miejsce zamieszkania, firma, rodzina, przyjaciele i życie codzienne.

Rozliczając PIT za pracę musimy pamiętać o terminach składania zeznań podatkowych. Formularz PIT wraz z załącznikiem PIT-ZG należy złożyć do 30 kwietnia następującego po roku podatkowym.

Należy również pamiętać, że osoby czasowo pracujące za granicą mają obowiązek dodatkowo zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 17% do 20. dnia kolejnego miesiąca, licząc od daty powrotu do Polski.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby rozliczyć zagraniczny podatek od dochodów, należy wypełnić formularz PIT-ZG, do którego dołączamy PIT-36, PIT-36-L, PIT-38 lub PIT-39. Oczywiście istnieje możliwość wypełnienia dokumentów online i przesłania ich do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną.

Jeżeli byliśmy zatrudnieni u zagranicznego pracodawcy na umowę o pracę i rozliczamy podatek w Polsce, warto przygotować także potwierdzenia, z których wynika, w jakich datach otrzymywaliśmy wynagrodzenie za pracę. Mogą to być na przykład zestawienia transakcji bankowych, na których widnieją dokładne daty przelewów.

Co w przypadku nadpłaty podatku?

Pracując za granicą zwykle możemy skorzystać z prawa do zwrotu nadpłaty podatku. Dzieje się tak dlatego, iż polscy podatnicy mają możliwość skorzystania z ulg podatkowych lub kwot wolnych od podatku. Kwoty te bywają nieuwzględniane podczas pobierania zaliczek na podatek przez pracodawcę.

Ich wykazanie następuje dopiero w chwili zakończenia roku rozliczeniowego wraz ze złożeniem deklaracji podatkowej przez podatnika. Dlatego też zaliczki na podatek dochodowy, płacone w trakcie całego roku przez pracodawcę są wyższe niż kwota podatku z deklaracji podatkowej i tak dochodzi do nadpłaty.

O kwotę nadpłaty można ubiegać się zarówno przebywając za granicą, jak i po powrocie do Polski. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek w formie wymaganej przez kraj, w którym zarabialiśmy jako polski podatnik za granicą.

Podwójne opodatkowanie – jak go uniknąć?

Pracując zarówno w Polsce, jak i za granicą istnieje ryzyko podwójnego płacenia podatków.  Aby tego uniknąć, możemy skorzystać z międzynarodowych umów podpisanych przez Polskę, które zwalniają polskich podatników od płacenia podwójnych podatków.

Oznacza to, że podatnik, który już rozliczył się za granicą, nie będzie musiał tego robić w Polsce. W takiej sytuacji wystarczy, że w zeznaniu podatkowym składanym w Polsce, umieścimy informacje o miejscu uzyskania dochodu i jego wysokości.

Ponadto istnieją dwie metody rozliczania podatkowego, które uchronią nas od zapłacenia podwójnego podatku. Są one dostępne w różnych krajach, dlatego należy najpierw sprawdzić, z której z nich możemy skorzystać w kraju, w którym aktualnie pracujemy.

Pierwsza z nich to metoda wyłączenia z progresją podatku w Polsce. Oznacza to, iż dochód zagraniczny nie jest opodatkowany w Polsce. Wysokość zagranicznych zarobków jest brana pod uwagę wyłącznie po to, aby obliczyć stawkę podatku od pozostałych dochodów.

W praktyce oznacza to, że jeżeli pracujemy tylko za granicą i nie posiadamy żadnych polskich dochodów, nie musimy składać zeznania w Polsce. Z kolei, gdy pracujemy także w Polsce lub robi to nasz współmałżonek, a chcemy rozliczyć się wspólnie, jesteśmy zobligowani do złożenia formularza PIT-ZG.

W ramach tej metody należny podatek oblicza się w następujący sposób:

  1. Dochody do opodatkowania na terenie Polski pomniejszone o przysługujące odliczenia sumujemy wraz z tymi uzyskanymi za granicą.
  2. Od uzyskanej sumy odliczamy podatek zgodnie z aktualnie obowiązującą skalą podatkową.
  3. Obliczony podatek dzielimy przez sumę dochodów (zarówno tych z Polski, jak i zza granicy), a uzyskany wynik mnożymy przez 100, zaokrąglając go do dwóch miejsc po przecinku. Końcowy wynik to rzeczywista stopa procentowa podatku.
  4. Obliczona stopa procentowa jest niezbędna do ustalenia wysokości należnego podatku, który trzeba będzie zapłacić w Polsce. Podstawą do jego obliczenia będą dochody uzyskane w Polsce, opodatkowane skalą podatkową i zaokrąglone do pełnych kwot w złotówkach.

Ta forma rozliczenia jest stosowana między innymi w Niemczech, Czechach, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji oraz na Cyprze.

Druga metoda rozliczenia, pozwalająca uniknąć płacenia podwójnych podatków to metoda proporcjonalnego odliczenia. Oznacza to, iż dochód zagraniczny jest opodatkowany także w Polsce, ale odlicza się od niego już ten zapłacony za granicą. Odliczenie stosuje się proporcjonalnie.

Z tej formy rozliczenia można korzystać na przykład w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Norwegii, Finlandii, Litwy, Rosji, Belgii, Holandii, Słowacji, Słowenii, Austrii, a także w Izraelu, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Japonii, Nowej Zelandii, Australii, Kanadzie czy w USA.

O jakie ulgi można się starać przy rozliczaniu podatku?

Podczas rozliczania podatku możemy skorzystać z ulgi abolicyjnej. Co to takiego? Dzięki niej wysokość podatku do zapłaty w Polsce od zarobków zagranicznych będzie taka sama, jak przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją. Zatem dochód uzyskany za granicą nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce.

Podsumowanie

Rozliczanie podatku dochodowego, gdy posiadamy dochody z różnych źródeł, także z pracy za granicą może nie być łatwe, zwłaszcza, że z roku na rok przepisy mogą ulegać zmianom.

Dla osoby będącej laikiem w kwestiach księgowych, najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy kogoś, kto posiada odpowiednie kwalifikacje i udzieli wskazówek podczas wypełniania PIT-ów oraz składania odpowiednich dokumentów.

Najważniejsze jest to, aby pamiętać, w jakich terminach należy składać deklaracje podatkowe i zawsze pilnować, by zrobić to na czas.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.